REGJISTROHU

Zgjidhni kategorinë në të cilën bëni pjesë.

  • Krijues/Profesionist
  • Industri
Termat dhe Kushtet e Rregjistrimit dhe Privatesisë e të Dhënave Personale

* Në këtë faqe përdoruesi mund të hasë në forma apo formularë të ndryshëm, aplikimi (psh. Aplikimet për filma, dokumentare etj). Në fusha të ndryshme të këtyre formateve apo formularëve mund të lind nevoja për të futur të dhëna personale. QKK siguron çdo përdorues se të dhënat që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj i siguron me sistemin e sigurisë më të lartë dhe njëkohësisht është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu sic edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në plotësim.
Përdoruesi pohon vertetësine dhe saktësine e të gjithë të dhënat e plotesuara prej tij në format apo formularet e ndryshëm. Me plotësimin e cdo forme apo formulari dhe me pranimin e kushteve dhe termave ne rregjistrim, perdoruesi pranon te drejten e QKK-se per perdorimin e brendshem, vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi, të informacioneve të plotesuara si dhe procesimin e metejshem të tyre nga ana e QKK-së. Bazuar ne ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 perdoruesi, nëpermjet një kërkese, ka të drejtë të kërkojë të shohë të dhënat e tij personale dhënë vullnetarisht.

Na kontaktoni

Nëse keni pyetje dhe paqartësi rreth procesit të aplikimit na kontaktoni ne adresat e mëposhtme.

Qendra Kombëtare e Kinematografisë
Rr. “Aleksandër Moisiu”,
nr.77, 1012,
Tiranë, Albania
Tel: +355 4 2378 004
Email: [email protected]
[email protected]
QKK Albania
Na dergoni email

Ose na ndiqni ne rrjetet sociale

Qendra Kombëtare e Kinematografisë
Të gjitha të drejtat e rezervuara.